Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen

1.1       Expivi B.V. (hierna te noemen Expivi) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 68892462. Het btw-nummer is NL857636352B01.

1.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Expivi aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3       Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Expivi ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op de dienstverlening van Expivi.

1.4       Ingeval van verschil tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden van Expivi gelden voor alle producten en diensten van Expivi.

2.2       In aanvulling op deze algemene voorwaarden kunnen andere, aanvullende, voorwaarden gelden voor afzonderlijke producten of diensten. Deze aanvullende voorwaarden gelden ook als het product slechts een onderdeel van het door de opdrachtgever geboekte pakket is, dat tevens andere producten en diensten bevat.

Artikel 3: Producten en diensten

3.1       De omvang van de afzonderlijke producten en diensten wordt bepaald door de op het tijdstip van bestelling actuele beschrijving van de producten en diensten.

3.2       De beschikbaarheid van de servers en van de datawegen tot aan het doorgiftepunt naar het internet bedraagt minstens 99 % gemiddeld per jaar. Hiervan uitgezonderd zijn tijden waarin de betreffende servers niet bereikbaar zijn vanwege technische of andere problemen, die niet binnen de invloedssfeer van Expivi liggen. Bij een lagere beschikbaarheid geldt een schadevergoeding van maximaal een maand licentiekosten.

3.3       Expivi voert ten behoeve van veilig stroomgebruik, ter handhaving van de netintegriteit, de interoperabiliteit van de diensten en de gegevensbescherming regelmatig onderhoudswerkzaamheden aan haar systemen uit. Daartoe kan zij haar diensten, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, tijdelijk opschorten of beperken, voorzover gewichtige redenen dat rechtvaardigen.

3.4       De onderhoudswerkzaamheden zullen, voor zover dit mogelijk is, doorvoeren op tijden waarop weinig gebruik wordt gemaakt van het internet. Indien langer durende tijdelijke onderbrekingen of beperkingen van haar diensten noodzakelijk zijn, zal Expivi de opdrachtgever van tevoren over de aard, omvang en duur van de belemmering informeren, voor zover dit onder de gegeven omstandigheden objectief mogelijk is en deze kennisgeving het herstel van reeds opgetreden onderbrekingen niet zou vertragen.

3.5       Expivi kan haar producten en diensten wijzigen, voor zover dit met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en Expivi in redelijkheid voor de opdrachtgever acceptabel is.

3.6       Om de veiligheid, vertrouwelijkheid, beschikbaarheid, integriteit en belastbaarheid van de systemen, netwerken, programma’s, toepassingen en gegevens van Expivi en derden duurzaam te waarborgen kan Expivi programma’s, toepassingen, scripts, apps, bestanden en links geheel of gedeeltelijk uitschakelen of wijzigen inclusief het uitvoeren van updates, upgrades of het uitbrengen van een nieuw versie, voor zover dit met afweging van de belangen van andere opdrachtgevers voor de opdrachtgever acceptabel is. Dit geldt met name voor programma’s, toepassingen, scripts en apps waarvan de supportperiode van de fabrikant of de community is verstreken.

3.7       Voor zover vaste IP-adressen ter beschikking worden gesteld, behoudt Expivi zich het recht voor het aan de opdrachtgever toegewezen IP-adres te wijzigen voor zover dit om technische of juridische redenen noodzakelijk is.

3.8       Voor zover noodzakelijk en redelijk, verleent de opdrachtgever zijn medewerking bij een wijziging door bijvoorbeeld een hernieuwde invoer van toegangsgegevens of eenvoudige aanpassingen van zijn systemen.

3.9       Overdracht van het gebruik van servers (geheel of gedeeltelijk) aan derden is verboden, tenzij er schriftelijk akkoord is van Expivi.

3.10     Het gebruik van servers voor het verlenen van anonimiseringsdiensten is verboden.

3.11     De opdrachtgever kan maximaal de in de Overeenkomst aangegeven megabyte aan informatie op de server van Expivi opslaan dan wel laten opslaan. Expivi is niet aansprakelijk voor schade die uit de (overschrijding van) deze opslag voortvloeit.

3.11     In geval van gebreken zijn de wettelijke garantieregelingen van toepassing.

Artikel 4: Producten van derden

4.1       Het is Expivi toegestaan gebruik te maken van open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Dit betekent onder meer dat Expivi open source software mag leveren aan Opdrachtgever en open source software mag verwerken in Werken die Expivi maakt of aanpast in het kader van een Dienst.

4.2       Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Expivi Opdrachtgever afdoende informeren over alle van toepassing zijnde licentievoorwaarden.

4.3       Indien Expivi of opdrachtgever gebruik maakt van open source software zijn uitsluitend de licentievoorwaarden behorende bij de betreffende open source software van toepassing. Met betrekking tot het gebruik van de open source software komt geen overeenkomst tussen Expivi en opdrachtgever tot stand.

Artikel 5: Duur, opzegging en levertijden

5.1       De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar.

5.2       Na het verstrijken van de overeengekomen periode wordt de overeenkomst telkens voor eenzelfde periode stilzwijgend verlengd en is maandelijks opzegbaar.

5.3       Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

5.4       De overeenkomst eindigt uitsluitend indien en voor zover beëindiging geschiedt conform het bepaalde in dit artikel 5. Onverminderd de gronden en wijze van beëindiging in artikel 5.5, is een partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door ontbinding indien en voor zover hij hiertoe gerechtigd is op grond van de wet. Ontbinding leidt tot de gevolgen die de wet daaraan verbindt.

5.5       Een partij is voorts gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen, zonder dat hierdoor enige verplichting tot vergoeding van eventuele schade van die partij ontstaat, indien een van de volgende omstandigheden zich voordoet:

  1. het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd;
  2. de andere partij wordt in staat van faillissement verklaard;
  3. aan de andere partij wordt (al dan niet voorlopig) surseance van betaling verleend;
  4. de onderneming van de andere partij wordt beëindigd of geheel of gedeeltelijk aan een derde overgedragen.

5.3       Bij opzegging van de overeenkomst vindt geen restitutie plaats van de vooruitbetaalde gebruiksonafhankelijke vergoedingen, tenzij anders overeengekomen.

5.4       De door Expivi opgegeven levertijden zijn niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, onverminderd hetgeen wettelijk is bepaald ten aanzien van de koop door een consument.

5.5       Leveringstermijnen vangen pas aan nadat de opdrachtgever alle door Expivi gevraagde informatie is verstrekt, benodigde formulieren zijn ingevuld en ondertekend en betaling van verschuldigde bedragen op correcte wijze heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever staat jegens Expivi in voor de juistheid van de ingevulde gegevens en vrijwaart Expivi voor enige aanspraak van een derde ter zake.

Artikel 6: Intellectuele eigendom, licentie en eigendomsvoorbehoud

6.1       Expivi verleent de opdrachtgever met betrekking tot de ter beschikking gestelde programma’s, toepassingen, scripts en apps een tijdelijk, tot de looptijd van de bijbehorende overeenkomst beperkt, eenvoudig gebruiksrecht. De bepalingen uit de licentieovereenkomst zijn van toepassing op de eigen programmatuur. Voor het overige zijn de licentiebepalingen van de desbetreffende producenten van toepassing.

6.2       De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de programmatuur van Expivi berusten bij Expivi en gaan nooit over op de opdrachtgever.

6.3       Intellectuele eigendomsrechten, of andere rechten, van derden mogen niet worden geschaad.

6.4       In geval van schending van deze bepalingen is Expivi gerechtigd, de website, waarop inhoud of software van de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, of het project, waarvoor de sitebuilder in strijd met de licentie wordt gebruikt, te blokkeren totdat rechtmatigheid van het gebruik is aangetoond.

Artikel 7: Geheimhoudingsverplichtingen

7.1       De partijen zullen informatie die de andere partij voor, tijdens of na de uitvoering van de opdracht verstrekt, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is aangeduid als vertrouwelijk of wanneer de ontvanger weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. De opdrachtgever zal in ieder geval de inhoud van de offerte vertrouwelijk behandelen.

7.2       Indien Expivi bij de uitvoering van de opdracht kennis moet nemen van vertrouwelijke gegevens, is de opdrachtgever er bij de verstrekking van deze gegevens zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Expivi niet nodig zal hebben, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Expivi over te dragen. Dit geldt onverminderd de verplichting voor Expivi om aan haar verstrekte vertrouwelijke gegevens vertrouwelijk te behandelen en op passende wijze te beveiligen.

7.3       Bij schending van de geheimhoudingsverplichtingen is opdrachtgever aan Expivi een boete verschuldigd van € 500,00 per gebeurtenis.

7.4       Iedere verplichting tot vertrouwelijkheid vervalt op het moment dat de informatie beschikbaar is bij openbare bronnen. Voorts is een partij gerechtigd vertrouwelijke informatie beschikbaar te stellen aan overheidsinstanties indien dit krachtens wettelijke regeling of bevoegd bevel verplicht wordt. De partij zal in dat geval de andere partij daarover zo snel mogelijk informeren. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

7.5       Tenzij anders overeengekomen, behoudt Expivi zich het recht voor, in het kader van reclame en referentiedoeleinden, de naam van de opdrachtgever te gebruiken, aan te geven welke soort werkzaamheden zij voor de opdrachtgever heeft verricht en al die bijzonderheden te vermelden die reeds via de media openbaar zijn gemaakt.

 

Artikel 8: Verplichtingen opdrachtgever

8.1       De opdrachtgever is verantwoordelijk de (goede) beveiliging van zijn account en voor alle activiteiten die onder het account plaatsvinden, alsmede voor de activiteiten die betrekking tot het account en de website plaatsvinden.

8.2       De opdrachtgever dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden.

8.3       De website mag niet op een misleidende of onwettige manier worden gebruikt.

8.4       Expivi dient direct te worden geïnformeerd over elk onbevoegd gebruik van de website of account en over andere schendingen van de beveiliging.

8.5       De opdrachtgever dient zo snel mogelijk het wachtwoord te wijzigen indien hij weet of vermoed dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen.

8.6       De opdrachtgever zal algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor de communicatie over het Internet in acht nemen, in het bijzonder de regels van de Nettiquette.

8.7       De opdrachtgever verricht geen handelingen waarvan zij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het internet en/of daarop aangesloten netwerken hindert.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1       Expivi is niet aansprakelijk voor de activiteiten of nalatigheden van de opdrachtgever, met inbegrip van alle soorten schade voortvloeiend uit deze handelingen of nalatigheden.

9.2       Iedere aansprakelijkheid van Expivi is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Indien er geen uitkering door de verzekeraar van Expivi plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Expivi en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

9.3       Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Expivi aansprakelijk is.

9.4       De keuze van door Expivi in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Expivi is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever machtigt Expivi eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen namens hem te aanvaarden.

9.5       De opdrachtgever vrijwaart Expivi en haar hulppersonen tegen vordering van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Expivi ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van Expivi in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke vorderingen.

 

Artikel 10: Overmacht

10.1     Ingeval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie- infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van Expivi kan worden gevergd, zal de uitvoering van de opdracht worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 11: Betaling en incasso

11.1     Alle bedragen, zowel op de website, de offerte als anders, zijn exclusief btw tenzij anders vermeld.

11.2     Gebruiksonafhankelijke vergoedingen dienen van tevoren te worden betaald voor de volle duur van de overeenkomst, tenzij een kortere factuurperiode is overeengekomen.

11.2     Betaling dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aansprakelijk voor voldoening van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a BW, alsmede voor alle door Expivi in verband met de invordering gemaakte kosten.

11.3     Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van vorderingen – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 12:Wijziging van deze algemene voorwaarden

12.1     Expivi behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2     Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.

12.3     Expivi zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Expivi een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

12.4     Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In een dergelijke situatie zullen Expivi en opdrachtgever ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als (rechtens) mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en/of algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Artikel 13: Vrijwaring

13.1     Expivi wordt gevrijwaard van alle aanspraken en kosten die voortvloeien uit het gebruik van de diensten en producten van Expivi.

13.3     Opdrachtgever vrijwaart Expivi ter zake van alle aanspraken van derden met betrekking tot de verwerking van door Opdrachtgever of ten behoeve van Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, waaronder persoonsgegevens. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de gegevens.

Artikel 14: Overige bepalingen

14.1     Kennisgevingen die partijen op grond van de Licentieovereenkomst aan elkaar zullen doen, vinden Schriftelijk plaats.

14.2     Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze Schriftelijk door een partij zijn bevestigd.

14.3     Het door een partij niet uitoefenen van enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in.

14.4     De artikelen 6 (Intellectuele eigendom, licentie en eigendomsvoorbehoud) en 15 (Toepasslijk recht en geschillen) blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van deze Licentieovereenkomst.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

15.1     De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Expivi is onderworpen aan het Nederlands recht.

15.2     Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Overijsel, Nederland, bevoegd om de zaak te beslechten.

Scroll naar top

Vraag een gratis trial aan!

Ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op

Vraag een gratis trial aan!

Ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op

Request your free trial!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Our team will contact you as soon as possible!