Licentieovereenkomst

Artikel 1: Definities

 • Dienstverlening: het geheel van werkzaamheden van Expivi ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst.
 • Fout: een gebrek in de Programmatuur dat ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de Specificaties of het anderszins niet voldoen van de Programmatuur aan de Licentieovereenkomst.

1.3       Gebrek(en): een fout in de Programmatuur die ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert in overeenstemming met de overeengekomen Specificaties of het anderszins niet voldoen van de Programmatuur aan de Overeenkomst.

1.4       Incidenten: een gebeurtenis die ertoe leidt dat de Programmatuur niet functioneert overeenkomstig de overeengekomen Specificaties of niet voor het gebruik op de Locatie beschikbaar is.

1.5       Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Licentienemer en Expivi [of derde] op grond waarvan Licentienemer gebruiksrechten voor de Programmatuur verkrijgt.

1.6       Nieuwe Versie: een opvolgende versie van de Programmatuur met in overwegende mate nieuwe of gewijzigde functionaliteiten, al dan niet onder een andere naam uitgebracht.

1.7       Ondersteuning: het verlenen van assistentie door medewerkers bij Incidenten, alsmede het adviseren over het gebruik en de functionaliteit van de Programmatuur.

1.8       Schriftelijk: de term ‘Schriftelijk’ omvat ook per e-mail, fax of ander elektronisch medium.

1.9       Website: www.expivi.com.

1.10     Specificaties: een beschrijving van de functionaliteit en werking van de Programmatuur in samenhang met de browserconfiguratie.

1.11     Startdatum: de datum dat de (hoofd)overeenkomst is aangegaan.

1.12     Tijdelijke Licentie: in tijdsduur beperkte, niet-exclusieve rechten om de Programmatuur te mogen gebruiken. Deze gebruiksrechten worden tegen betaling van een periodiek bedrag verleend door de Expivi aan de Licentienemer.

1.13     Update(s): een nieuwe release van de Programmatuur, waarin tot dan toe bekende Gebreken zijn verwijderd en/of een beperkte verbetering of uitbreiding van de bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.

Artikel 2: Dienstverlening

2.1       Vanaf de Startdatum zal Expivi de Programmatuur beschikbaar stellen en beschikbaar houden voor het gebruik in overeenstemming met de Licentieovereenkomst.

2.2       Expivi verleent hierbij aan Licentienemer de Tijdelijke Licentie met betrekking tot de Programmatuur zoals nader omschreven op de Website.

2.3       Expivi zal aan Licentienemer ondersteuning leveren bij de toepassing van de Dienstverlening en eventuele problemen die daarin door de medewerkers van Licentienemer worden ondervonden.

Artikel 3: Gebruiksvoorwaarden

3.1       De Tijdelijke Licentie kent de volgende beperkingen:

 1. Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur in gebruik te geven aan derden of deze ten behoeve van derden te gebruiken, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het is Licentienemer niet toegestaan de Programmatuur te wijzigen, of aan te passen.
 3. Het is Licentienemer niet toegestaan de broncode van de Programmatuur door middel van reverse engineering te reconstrueren. Indien Licentienemer informatie nodig heeft om Interoperabiliteit te bewerkstelligen van de Programmatuur met computerprogrammatuur van de Licentienemer zelf of derden, zal Licentienemer aan Expivi Schriftelijk en gemotiveerd verzoeken om de benodigde informatie. Expivi zal Licentienemer alsdan binnen een redelijke termijn mededelen of Licentienemer de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en de voorwaarden waaronder deze wordt verstrekt.
 4. Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van (intellectuele) eigendom uit de Programmatuur en/of de Documentatie te verwijderen.

3.2       Expivi is gerechtigd te onderzoeken of Licentienemer de Programmatuur gebruikt op een wijze die overeenstemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. Licentienemer verplicht zich aan een dergelijke audit mee te werken. Expivi draagt zowel zijn eigen kosten als de kosten van Licentienemer die met een dergelijke audit zijn gemoeid.

Artikel 4: Vergoeding

4.1       Expivi is gerechtigd om onmiddellijk, na het aangaan van de Licentieovereenkomst, de Licentievergoeding die is verschuldigd over het eerste jaar dat deze Licentieovereenkomst voortduurt te factureren. Alle extra kosten worden maandelijks achteraf gefactureerd. Licentienemer zal de desbetreffende delen van de Licentievergoeding binnen 14 dagen na ontvangst van de daarop toeziende factuur aan Expivi voldoen.

4.2       Expivi is slechts gerechtigd de hoogte van (de resterende delen van) de Licentievergoeding te wijzigen in de volgende gevallen:

 1. Eenmaal per jaar, voor het eerst één jaar na de inwerkingtreding van deze Licentieovereenkomst, met een maximum van 5%.

4.3       Over de Licentievergoeding verschuldigde belastingen, heffingen en andere bijkomende kosten zijn bij de Licentievergoeding niet inbegrepen.

4.4       Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, zal Licentienemer, nadat de Licentienemer in verzuim is geraakt, de wettelijke handelsrente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn aan Expivi.

Artikel 5

5.1       Expivi zal van tijd tot tijd Updates uitbrengen in verband met het onderhoud aan of het optimaliseren van de Programmatuur. Hiertoe behoeft Expivi geen (schriftelijke) toestemming van Licentienemer.

5.2       Indien Expivi een Nieuwe Versie uitbrengt zal hij deze ook voor Licentienemer beschikbaar stellen.

Artikel 6: Medewerking Licentienemer

6.1       De verplichtingen van Expivi op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening, laten onverlet de verplichting van Licentienemer tot het instellen, in stand houden en uitvoeren van adequate procedures en controlemechanismen, rekening houdend met de aard en omvang van de belangen van het gebruik, om schade als gevolg van eventuele onregelmatigheden in de dienstverlening, te voorkomen of te beperken. Licentienemer zal ervoor zorgdragen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd over de werking van de Programmatuur.

6.2       Licentienemer zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die, bijvoorbeeld via internet, zonder feitelijke tussenkomst van een medewerker van Licentienemer, handelingen verrichten waarbij tevens gebruik wordt gemaakt van de Programmatuur, over de risico’s verbonden aan het gebruik van een geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van transacties en daarmee samenhangende diensten.

Artikel 7: Intellectuele eigendomsrechten

7.1       De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Programmatuur berusten bij Expivi of diens licentiegever(s).

7.2       De Licentienemer behoudt het eigendomsrechten op bestanden, ontwerpen, modellen, datasets, afbeeldingen, documenten of soortgelijk materiaal die door Licentienemer zijn gemaakt en die door Licentienemer zijn verzonden of geüpload.

7.3       Expivi vrijwaart Licentienemer in gerechtelijke procedures die tegen de Licentienemer zijn aangespannen door derden voor alle aanspraken die zijn gegrond op de stelling dat het gebruik van de Programmatuur inbreuk maakt op de aan deze derde toebehorende intellectuele eigendomsrechten, tenzij:

 1. Licentienemer nalaat Expivi onmiddellijk schriftelijk van de vordering in kennis te stellen; of
 2. de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in wijzigingen in de Programmatuur die door Licentienemer of door hem ingeschakelde derden, zijn aangebracht; of
 3. de bewuste aanspraken van derden hun oorzaak vinden in het gebruik van de Programmatuur op een wijze die anderszins strijdig is met de voorwaarden van deze Licentieovereenkomst.

7.4       De in artikel 7.3 bedoelde vrijwaring is alleen van toepassing indien Licentienemer de behandeling van de zaak, inclusief het voeren van schikkingsonderhandelingen, aan Expivi overlaat en desgevraagd de benodigde medewerking aan Expivi verleent.

7.5       Licentienemer verklaart dat indien een vordering als bedoeld in artikel 7.3 aanhangig wordt gemaakt, hij ermee akkoord gaat dat Expivi naar eigen keuze:

 1. de Programmatuur zodanig zal (laten) wijzigen dat deze niet langer inbreuk maken;
 2. de Programmatuur zal vervangen door een functioneel gelijkwaardig product;
 3. de Licentieovereenkomst opzegt en een vergoeding betaalt aan Licentienemer ter grootte van de volledige Licentievergoeding.

Artikel 8:

8.1       Het is partijen niet toegestaan de rechten en plichten uit de Licentieovereenkomst aan een derde over te dragen, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen van toestemming.

Artikel 9: Wijziging van deze Licentieovereenkomst

9.1       Expivi behoudt zich het recht voor deze Licentieovereenkomst te wijzigen of aan te vullen.

9.2       Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan de opdrachtgever, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een periode van 12 (twaalf) maanden of langer.

9.3       Expivi zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van de opdrachtgever serieus overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Expivi een bezwaar passeert, verkrijgt de opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn. 

Artikel 10: Overige bepalingen

10.1     De algemene voorwaarden van Expivi is van toepassing op deze Licentieovereenkomst.

10.2     De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Expivi is onderworpen aan het Nederlands recht.

10.3     Wanneer een geschil niet via de minnelijke weg wordt beslecht is de rechter van de rechtbank Overijssel, Nederland, bevoegd om de zaak te beslechten.